Badania

Kierunki badań

Katedra Budownictwa i Geoinżynierii 

 • analiza numeryczna statyki przestrzennych konstrukcji hydrotechnicznych,
 • ocena parametrów wytrzymałościowych i fizycznych gruntów w celu posadowień budowli,
 • modelowanie numeryczne przepływu wody w korytach otwartych i przepływu filtracyjnego,
 • wykorzystanie metod statystycznych w geotechnice i ocenie parametrów modeli numerycznych,
 • wpływ zmian klimatu na ekosystemy lądowe.

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

 • bioindykacja zanieczyszczeń wód i powietrza,
 • przepływ energii i obieg materii (gazy szklarniowe) w różnych typach ekosystemów lądowych,
 • ocena jakości wód  powierzchniowych, rekultywacja jezior i renaturyzacja rzek,
 • bioremediacja na obszarach miejskich,
 • inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa,
 • azotany w zlewniach rolniczych,
 • wody kopalniane w środowisku.

Katedra Gleboznawstwa, Rekultywacji i Geodezji

 • antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej – analiza zmian zawartości i zasobów materii organicznej, erozja gleb, degradacja fizyczna i chemiczna gleb,
 • geneza, klasyfikacja i kartografia gleb.
 • gospodarka wodna gleb i jakość wód gruntowych,
 • monitoring zmian zachodzących w pokrywach glebowych różnych geoekosystemów,
 • zastosowanie systemów GIS do oceny zmian zachodzących w środowisku glebowym,
 • rekultywacja gruntów, m. in. pogórniczych,  składowisk odpadów poelektrownianych – popiołowych,
 • ocena właściwości gleb – Technosoli – rozwijających się z gruntów pogórniczych.

 

Katedra Inżynierii Biosystemów

 • nowoczesne metody i techniki inżynierii biosystemów w aspekcie efektywności procesów produkcji i ochrony środowiska,
 • wykorzystanie energetyczne odpadów jako metoda poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • doskonalenie procesów agrotechnicznych z wykorzystaniem narzędzi inżynierii rolniczej,
 • wykorzystanie neuronowej analizy obrazu w procesie identyfikacji wybranych materiałów biologicznych.

Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej

 • modelowanie przepływów w rzekach i zbiornikach,
 • badania morfologii rzek i prognozowanie procesów rzecznych,
 • analiza filtracji i modelowanie przepływu wody
  i zanieczyszczeń w gruncie,
 • innowacyjne systemy zbierania i oczyszczania ścieków na terenach wiejskich,
 • osady ściekowe – przeróbka, wykorzystanie przyrodnicze i zagospodarowanie energetyczne.

Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 • jakość wód powierzchniowych i chemizm osadów dennych,
 • gospodarka wodna w aspekcie zmian klimatu,
 • zastosowanie GIS i teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego,
 • technologia i organizacja robót oraz ekonomiczne aspekty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej,
 • analiza rynku nieruchomości na terenach niezurbanizowanych, lokalny zrównoważony rozwój oraz transport intermodalny.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań