Badania

Przewody doktorskie

Publiczne obrony rozprawy doktorskiej

 

 

2021-03-25, godz. 10:00, sposób zdalny – platforma ZOOM

mgr inż. Ewelina Szałkiewicz

pt. „Modelowanie przepływów środowiskowych rzeki Flinty na odcinkach o różnym stopniu przekszałcenia”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Streszczenie EN

Autoreferat

Uwaga !!!

Bardzo proszę o zarejestrowanie udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej, poprzez podanie następujących danych (imię, nazwisko, e-mail).

W ten sposób zostanie wygenerowany unikatowy link do publicznej obrony na platformę ZOOM (link będzie aktywny w dniu obrony). 

Publiczną obronę obsługuje mgr inż. Piotr Oleszak pracownik Działu Aparatury Naukowo-Badawczej . 

W razie pytań lub problemów technicznych proszę o kontakt z mgr. inż. Piotrem Oleszakiem z Działu Aparatury UPP tel. 553 017 323, e-mail:  piotr.oleszak@up.poznan.pl


 

 

2020-10-15, godz. 10:30, sposób hybrydowy – sala 111 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, ul. Piątkowska 94, Poznań oraz platforma ZOOM

mgr Ewelina Janicka

pt. „Rola jezior w kształtowaniu jakości wód w systemie rzeczno-jeziornym rynny kórnicko-zaniemyskiej”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Autoreferat


 

 

2020-10-08, godz. 10:30, sposób hybrydowy – sala 111 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, ul. Piątkowska 94, Poznań oraz platforma ZOOM

mgr Sebastian Kutyła

pt. „Wpływ presji hydromorfologicznych oraz struktury użytkowania zlewni na stan ekologiczny wybranych jezior w Polsce”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Autoreferat


 

2020-09-29, godz. 10.00, sala A-100 w Katedrze Inzynierii Biosystem6w Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 50

mgr inż. Jakub Frankowski

pt. „Potencjal energetyczny konopi siewnych (Cannabis safiva L.) odmiany Henola”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie


2019-11-28, godz. 11.00, sala Rady Wydziału w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Thanh Hung Nguyen

pt. „Treatment and reuse of gray water for rye-grass irrigation”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie j. polski

Streszczenie j. angielski


 

2019-09-26, godz. 10.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Marcin Stróżecki

pt. „Wpływ zredukowanych sum opadów i podwyższonej temperatury na wymianę netto strumieni CO2 i CH4 na torfowisku w Rzecinie”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie j. polski


2019-09-26, godz. 13.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Paweł Dłużewski

pt. „Określenie zróżnicowania zawartości węgla organicznego i aktywności enzymatycznej w glebach rdzawych  w różnowiekowych borach świeżych”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie


2019-09-27, godz. 10.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Joanna Jaskuła

pt. „Analiza możliwości zastosowania zobrazowań satelitarnych do oceny degradacji wybranych zbiorników retencyjnych”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie


2019-09-27, godz. 13.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Radosław Gulczyński

pt. „Potrzeby nawodnień terenów zieleni na przykładzie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie j. polski

Streszczenie j. angielski


2019-09-30, godz. 10.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Joanna Lewandowska

pt. „Ocena możliwości zachowania wsi olęderskich na terenach zagrożonych powodzią”

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski

Recenzja 1

Recenzja 2


2019-07-11, godz. 11.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Marek Kolasiński

pt. „Model energetyczno-ekonomiczny fermentacji biogazowej w oczyszczalniach ścieków”

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski

Streszczenie j. angielski

Recenzja 1

Recenzja 2


2019-04-11, godz. 11.30, sala 109 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Marta Lisiak

pt. „Ocena przestrzennego zróżnicowania krajobrazu wdłuż autostrady i dróg ekspresowych w Wielkopolsce”

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski

Streszczenie j. angielski

Recenzja 1

Recenzja 2


2019-02-28, godz. 11.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr  Krzysztof Achtenberg

pt. „Wpływ parametrów morfometrycznych i sposobów użytkowania gruntów w zlewniach na zarastanie jezior”

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski

Recenzja 1

Recenzja 2


2018-11-29, godz. 11.30, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Albert Malinger

pt. „Ocena przepustowości terenów zalewowych na podstawie danych lidarowych”

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2017-09-21, godz. 11.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Rafał Wróżyński

pt. „Analiza niepewności wyznaczania stref zagrożenia powodziowego

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski i j. angielski

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2017-07-13, godz. 10.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr Klaudia Ziemblińska

pt. „Wpływ różnych metod odnowienia powierzchni leśnych zniszczonych przez tornado na wymianę ditlenku węgla

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski i j. angielski

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2017-02-16, godz. 11.00, sala Rady Wydziału w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Tomasz Knioły

pt. „GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego: modele habitatowe dla wybranych gatunków ptaków jako narzędzie opisu oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski i j. angielski

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-11-24, godz. 11.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Przemysław Frankowski

pt. „Ocena potencjału ekologicznego i znaczenie w krajobrazie zbiornika wodnego w Nienawiszczu

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski

Streszczenie j. angielski

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-11-17, godz. 11.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Krzysztof Ziomek

pt. „Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych

Ogłoszenie

Streszczenie w języku polskim i angielskim

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-06-28, godz. 11.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Karolina Sakowska

pt. „On the assessment of carbon dioxide fluxes and spectral characteristics of selected terrestrial ecosystems” ( tłum.: „Ocena strumieni ditlenku węgla i charakterystyk spektralnych wybranych ekosystemów lądowych”)”

Ogłoszenie

Streszczenie

Streszczenie ANG

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-04-21, godz. 13.00, sala Rady Wydziału przy ul. Piątkowska 94 E

mgr Krzysztof Pyszny

pt. „Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym województwa wielkopolskiego

Ogłoszenie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-04-16, godz. 11.00, sala Rady Wydziału przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Marcin Baran

pt. „Ocena wybranych składników bilansu ditlenku węgla w lesie sosnowym z wykorzystaniem mikrometeorologicznych metod pomiarowych

Ogłoszenie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-02-25, godz. 11.00, sala Rady Wydziału przy ul. Piątkowska 94 E

mgr Agnieszka Karwacka

pt. „Ocena stanu eutrofizacji wybranych jezior powiatu poznańskiego

Ogłoszenie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-02-04, godz. 11.00, sala Rady Wydziału przy ul. Piątkowska 94 E

mgr inż. Natalia Kowalska

pt. „Ocena zmienności strumieni metanu mierzonych metodą kowariancji wirów na torfowisku w Rzecinie

Ogłoszenie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2015-06-29, godz. 9.00, sala Rady Wydziału WMiIŚ, ul. Piątkowska 94

mgr inż. Bogna Uździcka

pt. „Ocena zależności charakterystyk spektralnych od parametrów biofizycznych roślin uprawianych w różnych reżimach nawożenia

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3


 

2015-06-29, godz. 11.00, sala Rady Wydziału WMiIŚ, ul. Piątkowska 94

mgr inż. Michał Napierała

pt. „Techniczne, przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania eksploatacji pompowni melioracyjnych w Wielkopolsce

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2015-05-21, godz. 11.00, sala Rady Wydziału WMiIŚ, ul. Piątkowska 94

mgr inż. Daniela Geblera

pt.: ”Analiza możliwości wykorzystania makrofitów do oceny stanu ekologicznego rzek przekształconych z zastosowaniem sieci neuronowych

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2014-12-11, godz. 10.30, sala Rady Wydziału, ul. Piątkowska 94

mgr inż. Jędzrzej Nyćkowiak

pt. „Ocena wymiany tlenku diazotu i ditlenku węgla na gruntach ornych wybranych regionów Polski

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2012-09-07, godz. 10:30, sala Rady Wydziału

Janusz Filipiak

Promotor: prof. dr hab. Czesław Przybyła


 

2011-07-05, godz. 12, sala 109, ul. Piątkowska 94

Tomasz Serba

pt. „Ocena wpływu sposobu użytkowania terenu rolniczego na emisję tlenku diazotu

Promotor: prof. dr hab. Janusz Olejnik


 

2011-07-05, godz. 10, sala 109, ul. Piątkowska 94

Maria Michalak-Galczewska

pt. „Dobowa i sezonowa zmienność strumieni CO2 torfowiska w Rzecinie

Promotor: prof. dr hab. Janusz Olejnik

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań