Erasmus +

dla nauczycieli

Wyjazdy dla nauczycieli akademickich

 

 

Kto: pracownik naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny

Czas trwania: 4 dni robocze w ciągu roku akademickiego do dnia 30 września

Gdzie: uczelnia posiadająca Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) ważną w danym roku akademickim, z którą UP w Poznaniu ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną przewidująca wymianę nauczycieli. xls

Cel wyjazdu: prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (przynajmniej 8 godzin lub 4 godziny zajęć oraz szkolenie).

Dokumenty: aktualny formularz indywidualnego programu nauczania czyli Agreement for Staff Mobility for Teaching. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej. 

Kryteria kwalifikacyjne:

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program nauczania oraz znajomość języka obcego.

 

Procedura kwalifikacyjna:

  • Listopad/grudzień

  • Pierwszeństwo mają osoby ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy.

Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania) przyznawane jest na 4 dni robocze, bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg stawek dziennych:

 

Wysokość wsparcia finansowego przyznawana jest na 5 dni roboczych, bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż:

Kraje wchodzące w skład grupy Dzienna wartość stypendium
I grupa:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
130 EUR
II grupa:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
110 EUR
III grupa:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
100 EUR
   

Koszty podróży

Uczestnik otrzyma dodatkowo ryczałt na koszty podróży, a jego kwota uzależniona jest od odległości. Do obliczania odległości wykorzystuje się oficjalny kalkulator opracowany przez Komisję Europejską dostępny na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony)

 

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

Więcej informacji na stronie uczelni: http://www.erasmusplus.up.poznan.pl/pl

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań