Konkurs fotograficzny

Regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego:

„Przyroda-Człowiek-Zrównoważony Rozwój”

Edycja X – „JESTEM EKOPOZYTYWNY”

 1.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich.
 2. Uczestnicy mają prawo zgłosić do konkursu wyłącznie fotografie cyfrowe wykonane samodzielnie.
 3. Prace w danej szkole zbiera nauczyciel, który weryfikuje zgodność prac z wymogami regulaminu konkursu i wysyła wszystkie zgłoszone do konkursu w danej szkole prace na podany adres, wraz z podaniem danych każdego autora wg wymagań podanych niżej oraz niezbędnymi oświadczeniami (2 pliki) w postaci skanu plików w postaci .jpg lub .pdf.
 4. Każdy autor może przekazać do 3 zdjęć w postaci cyfrowej (plik .jpg) o maksymalnej rozdzielczości dłuższego boku 2000 pikseli.
 5. Każde zdjęcie powinno mieć nadaną nazwę w formie imienia i nazwiska autora oraz kolejnego numeru jego zdjęcia: imie_nazwisko_01.
 6. Uczestnik konkursu ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodzie na wykorzystanie wizerunku i prac zgłoszonych do konkursu, których wzory zamieszczone są na stronie konkursu (http://wisim.up.poznan.pl/dla-szkol-srednich/konkurs-fotograficzny/). Po podpisaniu oświadczeń należy je zeskanować i przekazać nauczycielowi wraz z ze zdjęciami w postaci pliku jpg lub pdf i nazwać imie_nazwisko_oswiadczenia. Brak wymaganych oświadczeń dyskwalifikuje udział w konkursie.
 7. Zebrane prace wraz z oświadczeniami należy nadesłać bezpośrednio na adres e-mail: konkurs.foto@up.poznan.pl, lub przy większej objętości poprzez stronę wetransfer.com
 8. Termin nadsyłania zdjęć: 30.09.2021 r.
 9. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 31.10.2021 r.
 10. Oceny nadesłanych prac dokona jury wyłonione przez organizatora. Decyzje jury będą ostateczne.
 11. W konkursie przewidziane są nagrody finansowe (za I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
 12. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prze organizatora wydrukowane i eksponowane na zorganizowanej wystawie oraz stronie internetowej i fanpage facebook Wydziału.
 13. Ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą przez Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu.

W razie wątpliwości co do regulaminu prosimy o kontakt:

Regulamin do pobrania w wersji pdf

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań