Kierunki

Gospodarka Przestrzenna

REKRUTACJA ON-LINE

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

 • administracji rządowej i samorządowej w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, strategii rozwoju gospodarczego i promocji,
 • agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • pracowniach planistycznych i urbanistycznych; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych.

Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • przygotowanie dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych,
 • prowadzenie prac w procesach zarządzania miastami, gminami, powiatami, województwami i w skali kraju,
 • podejmowanie współpracy z regionami europejskimi oraz udział w pozyskiwaniu środków z UE na rozwój regionalny i infrastrukturę,
 • opracowywanie planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
 • konstruowanie lokalnych strategii rozwoju gmin i regionów, oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.

Poznasz zasady:

 • kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego,
 • oceny zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz wpływu inwestowania na środowisko,
 • gospodarki gruntami,
 • funkcjonowania programów i aplikacji Systemów Informacji Przestrzennej (GIS).

Oferujemy:

 

Zobacz szczegółowe programy studiów

REKRUTACJA ON-LINE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań