Kierunki

Inżynieria i Gospodarka Wodna

 

Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji:

 • obiektów inżynierii i gospodarki wodnej,
 • obiektów i systemów ochrony przed powodzią i suszą,
 • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • złożonych obiektów i systemów wodno-melioracyjnych,
 • obiektów hydrotechnicznych i regulacji cieków,
 • systemów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą.

Poznasz zasady:

 • rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej,
 • interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne,
 • kształtowania środowiska z uwzględnieniem zasada ochrony przeciwpowodziowej i zasad zrównoważonego rozwoju,
 • ochrony siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami naturalnymi i antropogenicznymi,
 • optymalizacji warunków glebowo-wodnych dla intensywnej produkcji rolniczej i leśnej,
 • jakościowej i ilościowej ochrony zasobów wodnych,
 • rekultywacji i remediacji środowiska glebowego i wodnego,
 • stosowania nowoczesnych narzędzi inżynierskich, a także ustawicznego samokształcenia.

Oferujemy:

Możliwość kontynuacji studiów na drugim stopniu (studia magisterskie) na kierunku Inżynieria Środowiska.

 

 

Zobacz szczegółowe programy studiów

Pobierz folder pobierz1

Rekrutacja

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań