Kierunki

Inżynieria Rolnicza

REKRUTACJA ON-LINE

Studia na kierunku Inżynieria rolnicza pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i zarządzania nowoczesnymi zakładami serwisowania maszyn rolniczych, a także przygotowują do samodzielnego oraz twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii występujących w rolnictwie i jego otoczeniu.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

 • nowoczesnych gospodarstwach rolnych,
 • przedsiębiorstwach usługowych branży rolniczej,
 • przedsiębiorstwach zajmującymi się sprzedażą i serwisem maszyn rolniczych,
 • zarządzaniu gospodarstwami,
 • w rolnictwie i jego otoczeniu.

Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • pracę w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych,
 • organizację serwisu technicznego maszyn rolniczych,
 • zarządzanie pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych,
 • pracę w obszarze administracji państwowej i samorządowej.

Poznasz zasady:

 • funkcjonowania rynku odnawialnych źródeł energii,
 • produkcji roślinnej i zwierzęcej ukierunkowanej na produkcję OZE,
 • zarządzaniu odpadami pochodzącymi z produkcji rolno-spożywczej,
 • funkcjonowania farm fotowoltaicznych, pomp ciepła i turbin wiatrowych.

Po ukończeniu studiów: student posiada wiedzę z zakresu technik i technologii, które stosowane są rolnictwie, zna zasady organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego 4.0, techniką komunalną oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych. Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu są przygotowani do obsługi technicznej maszyn stosowanych w rolnictwie i przetwórstwie płodów rolnych. Uzyskują także przygotowanie specjalistyczne do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych dla rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Oferujemy:

REKRUTACJA ON-LINE 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań