Kierunki

Inżynieria Środowiska

REKRUTACJA ON-LINE

Zdobądź wykształcenie, dzięki któremu znajdziesz pracę w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych (budowlanych i instalacyjnych) i usług komunalnych,
 • w biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach produkcji i obrotu materiałami budowlanymi i instalacyjnymi,
 • w administracji oraz w ośrodkach badań i kontroli środowiska, zarządach melioracji i urządzeń wodnych.

Będziesz przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji:

 • systemów nawadniających i odwadniających,
 • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • urządzeń, budowli i zbiorników wodnych,
 • składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków,
 • instalacji wewnętrznych budynków (sanitarnej, wentylacyjnej i gazowej),
 • zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą,
 • regulacji cieków i zwiększania retencji,
 • wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane i komunikacyjne.

Poznasz zasady:

 • sporządzania ocen oddziaływania na środowisko,
 • tworzenia optymalnych warunków produkcji rolniczej i leśnej (melioracje nawadniające i odwadniające),
 • rekultywacji terenów zdewastowanych i renaturyzacji,
 • ochrony siedlisk przed zagrożeniami związanymi z gospodarczą działalnością człowieka (działania przeciwerozyjne, unieszkodliwianie i zagospodarowanie ścieków i odpadów).

Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń) oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie)

 

Szczegóły dotyczące uprawnień zawodowych pobierz1

 

Oferujemy:

 

Zobacz szczegółowe programy studiów

REKRUTACJA ON-LINE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań