Pierwsze spotkanie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych

05-11-2021

To historyczne spotkanie odbyło się 4 listopada br., a nad organizacją i prawidłowym przebiegiem czuwał wydziałowy  koordynator ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym dr hab. Mateusz Hammerling. Wsparcia w organizacji udzieliły Dziekan Wydziału prof. dr hab. Klaudia Borowiak oraz Kierownik Dziekanatu mgr Ewa Moellenbrock-Kostrzewa.

Zgodnie z regulaminem Rady w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy podpisali porozumienia o współpracy z Wydziałem, władze dziekańskie Wydziału, przewodniczący Rad Naukowych Dyscyplin przypisanych do Wydziału oraz kierownicy jednostek.

Rada Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych ma charakter organu doradczo-opiniodawczego, jak również aktywnie uczestniczącego w życiu Wydziału. Do Rady w każdej chwili mogą zgłaszać się chętni z otoczenia społeczno-gospodarczego.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących przedsiębiorstw i instytucji zewnętrznych:

365FarmNet Group KGaA mbH & Co KG z siedzibą w Berlinie

 AGCO sp. z o.o.

A-LIMA-BIS sp. z o.o.

AQUA sp. z o.o.

Aquanet S.A.

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL

Coatreno sp. z o.o.

DYNAMIC BIOGAS sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Eurowind Energy Sp. z o.o.

Fabryka Armatury HAWLE sp. z o.o.

HYDROPROJEKT sp. z o.o.

HYDROWODKAN Sp. z o.o.

KOPRAS Sp. z o.o.

MPI S.C. M. Piasny, S. Kaliszuk-Piasny

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Bytkowie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych „SITWM”, oddział w Poznaniu

STUDIO DK sp. z o.o. Sp. k.

Sweco Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Werner-Kenkel sp. z o.o.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu

 

W trakcie spotkania przedstawiono działalność naukową pracowników Wydziału oraz ofertę dydaktyczną Wydziału. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego omówili zakres działalności oraz współpracę z Wydziałem w przeszłości, jak i możliwości rozszerzenia działań w tym zakresie.

Omówiono również pokrótce plany wspólnych działań na najbliższy rok, które będą obejmowały między innymi: zorganizowanie na Wydziale targów praktyk, staży i pracy z udziałem przedstawicieli Rady, współudział w realizacji badań oraz możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (w tym unijnych), współudział w innych wydarzeniach organizowanych przez Wydział tj. konferencje, czy Dzień Wody, TRiLiada lub Gospodronalia i wiele wiele innych.

W trakcie spotkania w wyniku głosowania zatwierdzono przewodniczącego Rady, którym został dr inż. Marek Kopras (Kopras sp. z o.o.) oraz dwóch zastępców: mgr inż. Tomasz Łuczak (A-LIMA-BIS spółka z o.o.) oraz mgr inż. Krzysztof Kokoszka (Studio DK sp. z o.o., sp. k.).

Na końcu spotkania ustalono termin kolejnego, na którym zapadną już konkretne decyzje dotyczące wspólnych działań w 2022 roku.

Spotkanie ekspertów i interesariuszy zewnętrznych wskazało jak istotna jest ta inicjatywa dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału w zakresie nauki i dydaktyki na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Z drugiej strony ścisła współpraca nauki i praktyki stanowi ważny element rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach.

Utworzenie Rady stanowi kontynuację i uprawomocnienie działań, które były realizowane przez pojedyncze jednostki Wydziału.  Już po pierwszym spotkaniu widać jak niezwykle istotna jest to idea dla dalszej szerokiej współpracy zarówno pomiędzy Wydziałem i otoczeniem zewnętrznym, ale również pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań