Solidarni z Ukrainą

Факультет Механічної Інженерії та Екологічної Інженерії,

Природничий університет у Познані

Запрошуємо громадян України на денну та заочну форму навчання на I і II рівні вищої освіти на такі спеціальності:

  • Екологічна інженерія;

  • Землеустрій;

  • Агроінженерія;

  • Екоенергетика;

  • Прикладна інформатика;

  • Геотехнології, гідротехніка, водний транспорт;

  • Інженерія захисту клімату (новий з 2022/2023 навчального року).

З 1 червня 2022 року стартує електронний набір кандидатів.

 

Також є можливість навчання на II рівні вищої освіти на таких спеціальностях які викладаються англійською мовою:

  • Environmental engineering and protection,

  • Geoinformation and spatial management.

Електронний набір кандидатів триває з 1 лютого по 31 травня 2022 року.

 

Факультет створює особливі умови вступу для кандидатів з України (пропозиція для цьогорічних випускників середньої школи та випускників І рівня вищої освіти).

ВАЖЛИВО!

Через триваючий збройний конфлікт в Україні, студенти цієї країни будуть звільнені від плати за навчання.

УВАГА!

За ініціативи зовнішніх зацікавлених сторін, факультет також може профінансувати одну стипендію для покриття витрат на проживання та навчання терміном на 5 років для кандидата зі статусом біженця з України.

 

Контактна інформація:

Електронна пошта (польською мовою): anna.szymczakgraczyk@up.poznan.pl або miroslaw.czechlowski@up.poznan.pl

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zaprasza obywateli Ukrainy na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunkach w języku polskim:

– Inżynieria środowiska,

– Gospodarka przestrzenna,

– Inżynieria rolnicza,

– Ekoenergetyka,

– Informatyka stosowana,

– Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

– Inżynieria ochrony klimatu (nowy od roku akademickiego 2022/2023).

Elektroniczna rekrutacja kandydatów rozpoczyna się 1 czerwca 2022 roku.

 

Istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunkach w języku angielskim:

– Environmental engineering and protection,

– Geoinformation and spatial management.

Elektroniczna rekrutacja kandydatów jest otwarta od 1 lutego do 31 maja 2022 roku.

 

Wydział stwarza specjalne warunki rozpoczęcia studiów przez kandydatów z Ukrainy (oferta dla tegorocznych maturzystów i absolwentów studiów I stopnia).

Jednocześnie informujemy, że przewidujemy możliwość kontynowania studiów rozpoczętych na uniwersytetach ukraińskich w ramach w/w kierunków. 

WAŻNE!

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie studenci z tego kraju będą zwolnieni z opłaty za studia.

UWAGA!

Wydział z inicjatywy interesariuszy zewnętrznych oferuje również sfinansowanie jednego stypendium pokrywającego koszty utrzymania i studiowania przez okres 5 lat dla kandydata ze statutem uchodźcy wojennego z Ukrainy.

Informacje:

Kontakt mailowy (polski): anna.szymczak-graczyk@up.poznan.pl lub miroslaw.czechlowski@up.poznan.pl