Historia

Na początku lat pięćdziesiątych odczuwany był dotkliwy brak specjalistów z zakresu melioracji. Zasadniczą przeszkodą w uruchomieniu studiów z tego zakresu był brak kadr i pomieszczeń. Najpierw utworzono specjalizację z zakresu melioracji na Wydziale Rolnym, następnie przystąpiono do uruchomienia kierunku studiów z tego zakresu, a później oddziału, z którego z czasem wyodrębnił się Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.

Historię obecnego Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej można podzielić na kilka znaczących okresów:

 

I

 

Pierwszy okres obejmuje lata powołania, organizacji i działania Oddziału Melioracji Wodnych przy Wydziale Rolniczym. Są to lata między 1962 a1970 rokiem. Oddział powołany został uchwałą Rady Wydziału podjętą 6 marca 1962 roku. Oddział tworzyły wówczas cztery Katedry: Ekologii RoślinGeodezjiMelioracji Rolnych oraz Meteorologii. Funkcję organizatora Oddziału, a następnie pierwszego prodziekana powierzono prof. Eugeniuszowi Matusiewiczowi.

 

Na początku roku akademickiego 1964/65 Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego powołało dalsze trzy Katedry: Budownictwa WodnegoGruntoznawstwa i Budownictwa Ziemnego oraz Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych.

 

II

 

Drugi okres rozpoczyna się w 1970 roku podniesieniem Oddziału do rangi samodzielnego Wydziału Melioracji Wodnych i wprowadzeniem w miejsce katedr dwóch instytutów. Okres ten trwał do chwili rozwiązania instytutów i powrotu do struktury katedralnej pod koniec 1981 roku. Pierwszy dziekanem Wydziału został doc. dr hab. Jerzy Marcinek.

 

Instytut Melioracji Rolnych i Leśnych utworzono z dawnych Katedr: Ekologii Roślin, Melioracji Rolnych i Leśnych oraz Meteorologii. W IMRiL utworzono nowy Zespół Przyrodniczych Podstaw Melioracji, z którego wywodzi się obecna Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji.
W skład Instytutu Budownictwa Wodnego-Melioracyjnego weszły Katedry: Budownictwa Wodnego, Geodezji, Gruntoznwstwa i Budownictwa Ziemnego oraz Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych.

 

III

 

Okres trzeci rozpoczął się po powrocie do struktury katedralnej i można go umiejscowić pomiędzy datą wprowadzenia stanu wojennego a przekształceniem Wydziału w 1990 roku w Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska. Rozwiązanie instytutów następuje z końcem 1981 roku, a w ich miejsce powołane zostały cztery katedry i cztery samodzielne zakłady.

 

IV

 

Okres czwarty – od przekształcenia Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska w 1990 roku do czasu uzyskania nowej siedziby przy ul. Piątkowskiej 94. Początek czwartego okresu zbiegł się z uzyskaniem praw do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie melioracji wodnych (obecnie kształtowania środowiska).

 

V

 

Okres piąty – rozpoczął się z chwilą uzyskania nowej „jakości materialnej” – w postaci nowej siedziby przez Wydział i trwa do dzisiaj. W roku 2000 cztery Katedry (Geotechniki, Gleboznawstwa Melioracyjnego, Melioracji i Kształtowania Środowiska oraz Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego zostały przeniesione do kompleksu budynków po byłym ZOZ-ie, który został przebudowany i zaadoptowany na potrzeby naukowo-badawcze i dydaktyczne Wydziału. Okres piąty zbiegł się również z licznymi awansami naukowymi pracowników, co pozwoliło na uzyskanie w roku 2003 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie kształtowania środowiska. W następnym roku uruchomiono Studium Doktoranckie przy Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska. W kolejnych latach sukcesywnie nowe pomieszczenia przy ul. Piątkowskiej 94 otrzymywały: Katedra Geodezji (2001), Katedra Agrometeorologii (2004) oraz Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (2004) i Katedra Budownictwa Wodnego (2007).

 

VI

 

Od 1 października 2013 roku nastąpiły na Wydziale istotne zmiany organizacyjne. Katedra Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji została przekształcona w Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji (Zarządzenie nr 97/2013 Rektora UP w Poznaniu). Zlikwidowano Katedrę Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego oraz Katedrę Geotechniki i w to miejsce utworzono Instytut Budownictwa i Geoinżynierii (Zarządzenie nr 136/2013 Rektora UP w Poznaniu).

 

Na wniosek Rady Wydziału, uchwałą Senatu UP w Poznaniu nr 327/2015 z 16 grudnia 2015 roku i Zarządzeniem nr 123/2015 Rektora UP w Poznaniu, Wydział od 1 stycznia 2016 roku zmienił nazwę z Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska na Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, w skrócie WISGP (Zarządzenie nr 5/2016 Rektora UP w Poznaniu). Dnia 22.09.2016 Wydział uzyskał zgodę JM Rektora UP w Poznaniu na oficjalne stosowanie nowego logo, wyłonionego w drodze konkursu.

 

VII

 

Rok 2020 to zmiany związane z ustanowieniem nowych dyscyplin naukowych i przypisaniem im kierunków studiów. Na Uczelni następują zmiany organizacyjne. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 123/2020 od dnia 1 września 2020 roku ówczesny Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej łączy się z Instytutem Inżynierii Biosystemów (podlegający wcześniej pod Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii) i powstaje nowy dwudyscyplinowy Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, w skład którego wchodzi 6 jednostek:

  • Katedra Budownictwa i Geoinżynierii,
  • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska,
  • Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji,
  • Katedra Inżynierii Biosystemów,
  • Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej,
  • Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.